DOTACJE


Fotowoltaika Podlasie Sp. z o.o. zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00- 20-0011/15 pt. „Propagowanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznych i działania informacyjne w gminie Hajnówka”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Zrealizowany cel projektu: Budowa 2 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 0,999 MW – każda, która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych energii z OZE, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie energii produkowanej z węgla.

Planowane efekty:

• Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
• Spadek emisji gazów cieplarnianych
• Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
• Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
• Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
• Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 10 320 488,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 914 814,80 PLN.

Fotowoltaika Podlasie Sp. z o.o. zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00- 20-0009/15 pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej oraz promocja energii ze źródeł odnawialnych przez firmę Fotowoltaika Podlasie sp. z o.o.” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Zrealizowany cel projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,9984 MW , która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych energii z OZE, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie energii produkowanej z węgla.

Planowane efekty:

• Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
• Spadek emisji gazów cieplarnianych
• Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
• Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
• Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
• Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 5 160 638,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 457 408,97 PLN.

Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania pytań nt. projektu na adres fotowoltaikapodlasie@gmail.com. Jednocześnie informujemy, iż Fotowoltaika Podlasie Sp. z o.o. umożliwia zwiedzanie wybudowanych elektrowni fotowoltaicznych po uprzednim uzgodnieniu terminu.


© FOTOWOLTAIKA PODLASIE sp z o.o.

15-181 BIAŁYSTOK ul. 42 PUŁKU PIECHOTY 53
REGON : 200757808 | NIP : 9662087542 | KRS : 0000448529